Pokyny na výmenu brzdového kotúča

Prosím dodržujte všetky pokyny. Rovnaké pokyny nájdete v balení brzdového kotúča. Nezabudnite ich uchovávať počas celej životnosti výrobku. V prípade predaja vozidla ich odovzdajte novému majiteľovi.
Pokyny sú len všeobecným návodom, pretože brzdové kotúče sa môžu líšiť od tých, ktoré sú znázornené nižšie.
 
Postup výmeny
 
Opísaný postup sa vzťahuje na jedno koleso a musí sa zopakovať na druhom kolese nápravy.
 
Demontáž kolies
1. Odstráňte koleso
Odstránenie brzdovej doštičky
2. Vyberte brzdové doštičky a vytiahnite späť piest (-y). Použite určený nástroj! 
Demontáž brzdového strmeňa
3. Vyberte strmeň z držiaka.
 
NEBEZPEČENSTVO! Neodpájajte prívodné vedenie brzdovej kvapaliny od strmeňa. Zaveste strmeň a zabezpečte, aby prívodné vedenie nebolo napnuté.
V prípade potreby demontujte náboj kolesa
4. V prípade potreby pred demontážou kotúča demontujte náboj kolesa. Potom demontujte brzdový kotúč. 
Čistenie montážnej plochy nového brzdového kotúča
5. Vyčistite montážnu plochu na novom kotúči.
 
VAROVANIE! Montážnu plochu nezašpiňte olejom ani mazivom.
Čistenie montážnej plochy kotúča na náboji kolesa
6. Dôkladne očistite montážnu plochu kotúča na náboji kolesa, odstráňte všetky usadeniny a hrdzu; skontrolujte, či povrch nie je poškodený alebo deformovaný, a v prípade potreby ho upravte do správneho stavu. 
Kontrola otáčania a zdvihu vačky ložísk
7. Skontrolujte plynulú rotáciu a správny zdvih vačky ložísk kolies.
Spätná montáž náboja kolesa
8. Ak náboj kolesa nebol demontovaný: nasaďte nový kotúč na náboj kolesa a zaistite ho upevňovacou skrutkou; v prípade potreby nastavte ložisko podľa pokynov výrobcu vozidla.
Kontrola hádzania pomocou metrologickej súpravy
9. Ak bol náboj kolesa demontovaný v kroku 4 (obr. D): namontujte náboj a kotúč a utiahnite upevňovacie skrutky predpísaným uťahovacím momentom. Nasaďte zostavu náboja a kotúča na nápravu kolesa, nastavte ložisko a dokončite montáž podľa pokynov výrobcu vozidla. 
Prečítajte si článok o správnom uťahovacom momente.
Kontrola hádzania montážnej plochy
10. Skontrolujte bočné hádzanie kotúča pomocou metrologickej súpravy; číselník musí byť umiestnený podľa obrázka, 5 mm od vonkajšieho priemeru. Zaistite kotúč niekoľkými maticami kolesa, aby ste simulovali stav, v ktorom je koleso namontované.  Maximálna hodnota hádzania na celú otáčku kotúča je: 0,10 mm pre autá – 0,12 mm pre úžitkové vozidlá. Ak je to potrebné, zložte kotúč a upevnite ho späť na náboj kolesa v inej polohe, potom meranie zopakujte.

 

VAROVANIE! Starostlivo vykonajte tento test. Hodnota hádzania vyššia, ako je uvedená, má za následok abnormálne opotrebovanie a vibrácie pri brzdení.

Inštalácia brzdového strmeňa
11. Ak je namerané hádzanie neprijateľné, zmerajte hádzanie montážnej plochy náboja kolesa; v prípade potreby vymeňte náboj a namontujte späť kotúč.

UPOZORNENIE! Prípustná hodnota hádzania pre montážnu plochu náboja kolesa je približne polovica hodnoty špecifikovanej pre kotúč.
Opätovná montáž nových doštičiek
12. Nasaďte strmeň naspäť na jeho držiak; pri plávajúcom strmeni skontrolujte hladký posuv telesa na vodidlách.

UPOZORNENIE! Skontrolujte, že nie sú gumené časti poškodené. V prípade potreby vymeňte.
Aktivácia brzdového pedála
13. Nasaďte nové doštičky s príslušnými pružinami a kolíkmi. Namažte zadnú stranu a okraje doštičiek tam, kde je to označené. Pripojte indikátor opotrebenia, ak je nainštalovaný. 
Activating the brake pedal
14. Ovládajte pedál, aby sa doštičky priblížili ku kotúču. Tento postup opakujte, kým nedosiahnete požadovaný zdvih pedálu. 
 
15. Skontrolujte hladinu brzdovej kvapaliny v nádržke a v prípade potreby ju doplňte.
16. Namontujte späť koleso a utiahnite matice kolesa podľa pokynov výrobcu vozidla alebo podľa katalógu Brembo.
17. Vyvážte koleso.
 
 
Testovanie a prevádzka
 

Vyskúšajte vozidlo na ceste, pričom dbajte na to, aby ste na brzdy nedupali a nedržali pedál stlačený dlhšie ako 3 sekundy; skontrolujte, či brzdy neprodukujú hluk alebo vibrácie.

Používateľ vozidla by mal najazdiť s novými kotúčmi a brzdovými doštičkami aspoň 200 km, pričom by mal brzdiť jemne a šetrne a bez aktivácie ABS.

 

UPOZORNENIE! Ak nové brzdy nie sú správne zabehnuté, brzdový systém by nemusel účinne fungovať.
 
 
Všeobecné a bezpečnostné informácie
Tento výrobok Brembo bol navrhnutý tak, aby spĺňal všetky platné bezpečnostné normy. Výrobky nie sú určené na iné použitie, než na aké boli navrhnuté a vyrobené. Použitie na akýkoľvek iný účel alebo akákoľvek úprava či zásah do výrobku môže ovplyvniť výkonnosť výrobku a môže spôsobiť, že výrobok nebude bezpečný.
 
Takáto úprava alebo nesprávne používanie spôsobí zánik platnosti obmedzenej záruky a môže viesť k zodpovednosti osoby, ktorá takto používa Výrobok, za zranenie osôb alebo poškodenie majetku iných osôb.
 
V tomto návode sa pod výstrahou „NEBEZPEČENSTVO!“ rozumejú postupy, ktorých nedodržanie s vysokou pravdepodobnosťou spôsobí vážne zranenie alebo dokonca smrť. „POZOR“ znamená postupy, ktorých nedodržanie môže spôsobiť fyzické zranenie, zatiaľ čo „VAROVANIE!“ znamená postupy, ktorých nedodržanie môže spôsobiť poškodenie vozidla.

NEBEZPEČENSTVO!
Pred začatím výmeny sa uistite, že náhradné diely sú vhodné pre danú značku a model vozidla. Tento výrobok je nevyhnutný pre bezpečnú prevádzku vozidla, na ktorom je nainštalovaný, a je určený na to, aby ho inštalovala len kvalifikovaná osoba, ktorá bola vyškolená a/alebo má skúsenosti s inštaláciou a používaním, na ktoré je výrobok určený.

Inštalatér musí byť vybavený vhodnými nástrojmi pre svoje remeslo a znalosťami a skúsenosťami, aby sa mohol zaoberať opravami vozidla. Nesprávna alebo nevhodná inštalácia, či už spôsobená nedôsledným a neúplným dodržiavaním tohto návodu alebo iným spôsobom, má za následok zánik platnosti obmedzenej záruky a môže viesť k zodpovednosti inštalatéra v prípade zranenia osôb alebo poškodenia majetku.
Spoločnosť Brembo nenesie zodpovednosť za žiadne škody alebo zranenia spôsobené osobe, ktorá prevádzkuje vozidlo, na ktorom bol nesprávne nainštalovaný náhradný výrobok.
 
Použitý výrobok nahradený týmto výrobkom sa nesmie inštalovať na žiadny iný výrobok. Mohlo by dôjsť k poškodeniu majetku a zraneniu osôb vrátane smrti. 
 
Vždy skontrolujte, či je hladina brzdovej kvapaliny v nádržke medzi minimálnou a maximálnou hladinou uvedenou na nádržke. Nesprávna hladina môže spôsobiť únik brzdovej kvapaliny alebo zníženú účinnosť brzdového systému. Príliš veľa alebo príliš málo brzdovej kvapaliny v nádržke môže spôsobiť, že brzdy nebudú správne fungovať a môže dôjsť k zraneniu osôb vrátane smrti. 
 
UPOZORNENIE!
Vymenené diely sa musia zlikvidovať v súlade so zákonom.
Je nevyhnutné vyhnúť sa prudkým nárazom a/alebo poškodeniu výrobku, jeho častí a komponentov, pretože to môže znížiť ich účinnosť a môže spôsobiť ich poruchu. V prípade potreby vymeňte akúkoľvek poškodenú časť alebo komponent. Aby ste predišli zraneniam, odporúčame nasledovné:
  • Počas demontáže a montáže súčiastok s ostrými hranami vždy používajte rukavice.
  • Nedovoľte, aby sa povrch pokožky dostal do priameho kontaktu s trecím materiálom brzdových doštičiek a čeľustí, pretože by to mohlo spôsobiť odreniny.
Záruka
Zaručujeme, že tento výrobok spĺňa špecifikácie výrobcu a že nemá chyby materiálu a spracovania. Záruka má obmedzenú dobu trvania dva roky od dátumu nákupu alebo dlhšiu dobu stanovenú zákonom. Záruka má obmedzenú dobu trvania dva roky od dátumu nákupu alebo dlhšiu dobu stanovenú zákonom. V prípade zistenia závady je potrebné ju nahlásiť do 60 dní od jej zistenia a do dvoch rokov od dátumu nákupu. V prípade, že sa závada potvrdí a vzťahuje sa na ňu záruka, výrobok bude opravený alebo vymenený za nový alebo dôkladne zrekonštruovaný výrobok. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené úplne alebo čiastočne nesprávnym používaním, požiarom, chemickou koróziou, nedovoleným používaním alebo používaním na iné účely, ako je určené, používaním na inom modeli, ako je určené, nesprávnou inštaláciou alebo v rozpore s tým, čo uvádza výrobca, alebo zanedbaním údržby Výrobku podľa pokynov výrobcu v dodanom návode.

Je ešte niečo, na čo sa chcete opýtať?

Kontaktujte tím technickej podpory Brembo. Naši technici sa vám ozvú čo najskôr!
Návrat na zoznam
Montáž auta
Prečítajte si nasledujúci článok
Dodatočné pokyny k montáži: Odlievaný kotúč brzdy
Zásady ochrany osobných údajov">