Pokyny na výmenu brzdových doštičiek na osobných a ľahkých úžitkových vozidlách

Prosím dodržujte všetky pokyny. Rovnaké pokyny nájdete na balení brzdových doštičiek. Nezabudnite ich uchovávať počas celej životnosti výrobku. V prípade predaja vozidla ich odovzdajte novému majiteľovi.
Tieto montážne pokyny sú návodom na štandardné opravy a nezohľadňujú žiadne zvláštnosti, ktoré sa môžu týkať rôznych brzdových systémov. Je potrebné podrobne dodržiavať špeciálne pokyny vydané výrobcami vozidiel a brzdových systémov. 
Brzdové doštičky sa musia vymeniť v súpravách pre celú nápravu. Používajte len brzdové doštičky, ktoré sú špeciálne odporúčané pre váš konkrétny typ vozidla. 
 
Dôležité všeobecné vyhlásenia
Brzdové doštičky sú súčasťou brzdového systému a ako také sú bezpečnostne kritickými dielmi. Všetky práce sa preto musia vykonávať s maximálnou opatrnosťou. Brzdové doštičky smú vymieňať len osoby, ktoré majú potrebné odborné znalosti. Nesprávna práca môže viesť k úplnému zlyhaniu brzdového systému.
 
Postup výmeny

Pred prácou na brzdovom systéme pripevnite na volant výstražné upozornenie, že vozidlo sa opravuje, klinmi podložte kolesá, na ktorých sa nepracuje, vozidlo zdvihnite a zaistite jeho stabilitu. 

Odporúčame vám začať vymieňať doštičky naraz na jednej strane nápravy.

Druhá brzda môže slúžiť ako pomôcka pre správne umiestnenie jednotlivých dielov pri opätovnej montáži.

 

VAROVANIE! Pružiny/spony držiace doštičky môžu byť pod napätím pružiny; pomaly ich uvoľnite a pridržte na mieste pomocou telesa strmeňa.

Po vybratí doštičiek brzdu nepoužívajte.
 
Tu uvádzame postup výmeny brzdových doštičiek (a) bez demontáže strmeňa a (b) s čiastočne demontovaným strmeňom.
 
a) Výmena doštičiek bez demontáže strmeňa: pre pevný strmeň (obr. 1) a plávajúci strmeň, ak sa dá doštička vybrať z vrchu (Obr. 2)
Brzdová doštička
Fig 1. Brzdová doštička
Kotúč
Fig 2. Kotúč

1. Demontujte krycie dosky, ak sú prítomné.
2. Demontujte bezpečnostné zariadenia, ako sú poistné kolíky, upínacie objímky, pružiny alebo skrutky používané na upevnenie brzdových doštičiek.
3. Odpojte konektor indikátora opotrebenia, ak je prítomný.
VAROVANIE! Zabráňte úniku brzdovej kvapaliny z nádržky a v prípade potreby ju vypustite. Pri nevhodnej manipulácii môže brzdová kvapalina spôsobiť vážne poranenie alebo poškodenie. Dôsledne dodržiavajte pokyny výrobcu brzdovej kvapaliny. 
4. V prípade potreby použite na zatlačenie doštičiek dozadu rozťahovací nástroj.
5. V prípade pevných strmeňov vytiahnite brzdové doštičky z telesa strmeňa.
6. V prípade plávajúcich strmeňov začnite demontážou brzdových doštičiek na strane piestu, potom posuvný strmeň posúvajte, kým nebude možné z kolíka vybrať ostatné doštičky (ak je to vhodné).
7. Vyberte všetky podložky a v prípade poškodenia ich nahraďte novými. Nedemontujte žiadne príslušenstvo pripevnené k brzdovému piestu. Ich opravu musí vykonávať len autorizovaný servis podľa pokynov výrobcu vozidla. 
 
b) Výmena doštičiek s čiastočnou demontážou strmeňa: V prípade pästného strmeňa. Ak sa doštička nedá vybrať zhora, pozrite si obr. 3
Strmeň
Fig 3. Strmeň
 
 
1. Ak je k dispozícii indikátor opotrebenia, odpojte konektor.
2. V závislosti od konfigurácie strmeňa demontujte poistné pružiny, upevňovacie skrutky, vodiace kusy alebo skrutky.
 
VAROVANIE! Zabráňte úniku brzdovej kvapaliny z nádržky a v prípade potreby ju vypustite. Pri nevhodnej manipulácii môže brzdová kvapalina spôsobiť vážne poranenie alebo poškodenie. Dôsledne dodržiavajte pokyny výrobcu brzdovej kvapaliny.

3. Zatlačte piest späť a otočte von alebo vyberte teleso strmeňa. Neodpájajte brzdové hadičky.
4. Demontované teleso strmeňa podoprite alebo zaveste tak, aby sa nenatiahli alebo nepoškodili brzdové hadičky.
5. Vyberte brzdové doštičky z telesa strmeňa alebo strmeňa.
 
Následné kroky
 
1. Zatlačte piest naspäť, aby nové brzdové doštičky zapadli do strmeňa.
2. V prípade 4-piestových pevných strmeňov alebo 2-piestových pästných strmeňov vložte podložky, aby nevypadli piesty, kým sú ostatné piesty zatlačené naspäť.
3. Pri strmeňoch, ktoré kombinujú mechanickú parkovaciu brzdu a funkciu nastavenia brzdnej vôle, sa piest v závislosti od typu strmeňa musí vrátiť do pôvodnej polohy otáčaním alebo pomocou nastavovacej skrutky.
4. Vyčistite strmeň, teleso strmeňa a vodidlá čistiacimi prostriedkami na báze neminerálnych olejov. Vymeňte poškodené alebo krehké protiprachové uzávery. 

UPOZORNENIE! Komponenty brzdového systému nečistite stlačeným vzduchom, tvrdou kefou a podobne. Nerozvírte jemný prach, ktorý pri vdýchnutí môže byť zdraviu škodlivý. Pri práci v nedostatočne vetranom priestore noste respirátor. Vodidlá a zostavy pružín strmeňa neodmasťujte, pretože si vyžadujú špeciálne mazivo. Keď sa strmeň ťažko posúva, jemne namažte klzné plochy špeciálnym mazivom podľa pokynov výrobcu vozidla alebo strmeňa. Na trecie materiály brzdových doštičiek a kotúčov sa nesmie dostať použité mazivo, pretože by to mohlo spôsobiť poruchu bŕzd; ak sa tak stane, odmastite kotúče a použite nové brzdové doštičky. Vymeňte skorodované vodidlá.

5. Pri stupňovitých piestoch skontrolujte správnu polohu pomocou na to určených meradiel piestov a v prípade potreby ich znovu nastavte.
6. Skontrolujte hrúbku brzdového kotúča a vymeňte všetky kotúče na náprave, ak je prekročený limit opotrebenia alebo ak zistíte výrazné popraskanie povrchu alebo praskliny.
7. Odstráňte všetku koróziu na vonkajších a vnútorných častiach povrchu kotúčovej brzdy.
 
Postup montáže
 
1. Nové brzdové doštičky sa musia voľne pohybovať vo svojich vodidlách.
2. Kontaktné plochy kovových podkladových dosiek/vodidiel brzdových doštičiek, ako aj kovových podkladových dosiek/piestov brzdových doštičiek sa musia mierne namazať špeciálnym mazivom podľa pokynov výrobcu vozidla.
3. Podložky, ktoré nie sú skorodované, ohnuté alebo zapustené, sa môžu znovu namontovať.
4. Ak sa plánuje použitie indikátora opotrebenia, znovu pripojte nový snímač alebo existujúci snímač, ak nie je poškodený.
5. Vložte nové brzdové doštičky v opačnom poradí, ako je opísané v časti „Výmena“, pričom trecia plocha musí smerovať k brzdovému kotúču. Pri asymetrických brzdových doštičkách musí šípka smerovať v smere otáčania kotúča (pri prevode dopredu).
6. Pred demontážou vložte vodiace kolíky, pružiny a upínacie objímky do ich pôvodnej polohy.
7. Ak sú brzdové doštičky vybavené indikátormi opotrebenia, znova zapojte zástrčky a zásuvky.
8. Utiahnite upevňovacie skrutky alebo vodiace kolíky. Nahraďte samosvorné skrutky novými rovnakého typu. 
 
VAROVANIE! Dodržiavajte uťahovací moment odporúčaný výrobcom vozidla. Nesprávny uťahovací moment môže spôsobiť poruchu brzdového systému.

9. Brzdy kombinované s funkciou mechanického nastavenia vôle parkovacej brzdy musia mať po opakovanom brzdení voľný zdvih. Vždy dodržiavajte pokyny výrobcu vozidla.
10. Rovnakým spôsobom vymeňte doštičky na druhom konci nápravy.
 
Funkčný test
 
Po opätovnom namontovaní kolies a spustení vozidla na zem dodržiavajte tieto pokyny:
 
1. Skontrolujte hladinu brzdovej kvapaliny v nádržke a prípadne ju doplňte po rysku maximálnej hladiny. Používajte iba novú brzdovú kvapalinu triedy špecifikovanej pre konkrétny typ vozidla.
 

VAROVANIE! Pri nevhodnej manipulácii môže brzdová kvapalina spôsobiť vážne poranenie alebo poškodenie. Dodržiavajte pokyny výrobcu brzdovej kvapaliny.

UPOZORNENIE! Pre správne nastavenie brzdových doštičiek opakovane stlačte brzdu, keď je vozidlo opäť na zemi.
Tento postup opakujte, kým sa zdvih brzdového pedála nestabilizuje na cca. jednu tretinu jej celkového zdvihu. Pri konštantnej maximálnej sile na pedál sa zdvih pedálu nesmie meniť ani pri dlhšom používaní.

UPOZORNENIE! Ak sa nedá dosiahnuť bod tlaku a stálosť tlaku, prekontrolujte celý brzdový systém, pretože inak nemožno vylúčiť riziko zlyhania bŕzd.
Znova skontrolujte, či v brzdovom systéme nedochádza k únikom.

2. Znovu skontrolujte hladinu brzdovej kvapaliny a v prípade potreby ju doplňte až po rysku maximálnej hladiny. Používajte iba novú brzdovú kvapalinu triedy špecifikovanej pre konkrétny typ vozidla. 

VAROVANIE! Pri nevhodnej manipulácii môže brzdová kvapalina spôsobiť vážne poranenie alebo poškodenie. Dodržiavajte pokyny výrobcu brzdovej kvapaliny. Vykonajte skúšobné brzdenie pri nízkych rýchlostiach, pričom nezabudnite, že účinnosť bŕzd môže byť pri prvom brzdení mierne znížená. Nevyvíjajte nadmernú silu ani nebrzdite nepretržite, aby ste rýchlejšie zabehli doštičiek brzdového kotúča.

3. Vždy dodržiavajte pokyny výrobcu vozidla týkajúce sa jazdy.
4. Pri skúškach bŕzd dodržujte dopravné predpisy.
5. Vykonajte funkčnú skúšku na valcová skúšobni bŕzd, aby ste sa uistili, že systém spĺňa všetky zákonné požiadavky.
 
Všeobecné a bezpečnostné informácie
Tento výrobok Brembo bol navrhnutý tak, aby spĺňal všetky platné bezpečnostné normy. Výrobky nie sú určené na iné použitie, než na aké boli navrhnuté a vyrobené. Použitie na akýkoľvek iný účel alebo akákoľvek úprava či zásah do výrobku môže ovplyvniť výkonnosť výrobku a môže spôsobiť, že výrobok nebude bezpečný.
 
Takáto úprava alebo nesprávne používanie spôsobí zánik platnosti obmedzenej záruky a môže viesť k zodpovednosti osoby, ktorá takto používa Výrobok, za zranenie osôb alebo poškodenie majetku iných osôb.
 
V tomto návode sa pod výstrahou „NEBEZPEČENSTVO!“ rozumejú postupy, ktorých nedodržanie s vysokou pravdepodobnosťou spôsobí vážne zranenie alebo dokonca smrť. „POZOR“ znamená postupy, ktorých nedodržanie môže spôsobiť fyzické zranenie, zatiaľ čo „VAROVANIE!“ znamená postupy, ktorých nedodržanie môže spôsobiť poškodenie vozidla.

NEBEZPEČENSTVO!
Pred začatím výmeny sa uistite, že náhradné diely sú vhodné pre danú značku a model vozidla. Tento výrobok je nevyhnutný pre bezpečnú prevádzku vozidla, na ktorom je nainštalovaný, a je určený na to, aby ho inštalovala len kvalifikovaná osoba, ktorá bola vyškolená a/alebo má skúsenosti s inštaláciou a používaním, na ktoré je výrobok určený.

Inštalatér musí byť vybavený vhodnými nástrojmi pre svoje remeslo a znalosťami a skúsenosťami, aby sa mohol zaoberať opravami vozidla. Nesprávna alebo nevhodná inštalácia, či už spôsobená nedôsledným a neúplným dodržiavaním tohto návodu alebo iným spôsobom, má za následok zánik platnosti obmedzenej záruky a môže viesť k zodpovednosti inštalatéra v prípade zranenia osôb alebo poškodenia majetku.
Spoločnosť Brembo nenesie zodpovednosť za žiadne škody alebo zranenia spôsobené osobe, ktorá prevádzkuje vozidlo, na ktorom bol nesprávne nainštalovaný náhradný výrobok.
 
Použitý výrobok nahradený týmto výrobkom sa nesmie inštalovať na žiadny iný výrobok. Mohlo by dôjsť k poškodeniu majetku a zraneniu osôb vrátane smrti. 
 
Vždy skontrolujte, či je hladina brzdovej kvapaliny v nádržke medzi minimálnou a maximálnou hladinou uvedenou na nádržke. Nesprávna hladina môže spôsobiť únik brzdovej kvapaliny alebo zníženú účinnosť brzdového systému. Príliš veľa alebo príliš málo brzdovej kvapaliny v nádržke môže spôsobiť, že brzdy nebudú správne fungovať a môže dôjsť k zraneniu osôb vrátane smrti. 
 
UPOZORNENIE!
Vymenené diely sa musia zlikvidovať v súlade so zákonom.
Je nevyhnutné vyhnúť sa prudkým nárazom a/alebo poškodeniu výrobku, jeho častí a komponentov, pretože to môže znížiť ich účinnosť a môže spôsobiť ich poruchu. V prípade potreby vymeňte akúkoľvek poškodenú časť alebo komponent. Aby ste predišli zraneniam, odporúčame nasledovné:
  • Počas demontáže a montáže súčiastok s ostrými hranami vždy používajte rukavice.
  • Nedovoľte, aby sa povrch pokožky dostal do priameho kontaktu s trecím materiálom brzdových doštičiek a čeľustí, pretože by to mohlo spôsobiť odreniny.
  • Trecí materiál brzdových doštičiek, kotúčov, strmeňov, brzdových trubiek atď. nesmie prísť do kontaktu s tukmi, olejmi, inými mazivami alebo čistiacimi prostriedkami na báze minerálnych olejov, pretože by to mohlo spôsobiť poruchu bŕzd. V prípade potreby vymeňte akúkoľvek znečistenú časť. Brzdové doštičky sa musia vymeniť v súpravách pre celú nápravu.
  • Nepoužívajte žiadne ostré nástroje, pretože ich nevhodné použitie môže spôsobiť poškodenie. Používajte len špeciálne nástroje (momentový kľúč, rozťahovací nástroj, vyťahovacie háky atď.).
  • Ak sa pri práci na niektorej časti brzdového systému zistí poškodenie, musí sa náležite demontovať.
Záruka
Zaručujeme, že tento výrobok spĺňa špecifikácie výrobcu a že nemá chyby materiálu a spracovania. Záruka má obmedzenú dobu trvania dva roky od dátumu nákupu alebo dlhšiu dobu stanovenú zákonom. Záruka má obmedzenú dobu trvania dva roky od dátumu nákupu alebo dlhšiu dobu stanovenú zákonom. V prípade zistenia závady je potrebné ju nahlásiť do 60 dní od jej zistenia a do dvoch rokov od dátumu nákupu. V prípade, že sa závada potvrdí a vzťahuje sa na ňu záruka, výrobok bude opravený alebo vymenený za nový alebo dôkladne zrekonštruovaný výrobok. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené úplne alebo čiastočne nesprávnym používaním, požiarom, chemickou koróziou, nedovoleným používaním alebo používaním na iné účely, ako je určené, používaním na inom modeli, ako je určené, nesprávnou inštaláciou alebo v rozpore s tým, čo uvádza výrobca, alebo zanedbaním údržby Výrobku podľa pokynov výrobcu v dodanom návode.

Je ešte niečo, na čo sa chcete opýtať?

Kontaktujte tím technickej podpory Brembo. Naši technici sa vám ozvú čo najskôr!
Návrat na zoznam
Montáž auta
Prečítajte si nasledujúci článok
Pokyny na výmenu brzdových kotúčov a doštičiek: EV KIT
Zásady ochrany osobných údajov">