Pokyny na výmenu valcov kolies

Prosím dodržujte všetky pokyny. Rovnaké pokyny nájdete v balení hlavného brzdového valca. Nezabudnite ich uchovávať počas celej životnosti výrobku. V prípade predaja vozidla ich odovzdajte novému majiteľovi.
 
Všeobecné informácie

1. Používajte brzdovú kvapalinu odporúčanú výrobcom. Brzdová kvapalina sa musí úplne vymeniť po dôkladnom vypláchnutí nádržky na kvapalinu metylénovým liehom.
2. Vzhľadom na technickú povahu výrobku musí výmenu hlavného brzdového valca vykonať kvalifikovaný technik a v prípade reklamácie sa musí preukázať faktúrou.
3. Pred demontážou kolies stabilizujte vozidlo na stojanoch a skontrolujte, či je dokonale stabilné, potom demontujte brzdový valec.
4. Pred ďalšou demontážou si poznačte polohu rôznych komponentov, aby sa zabezpečila správna spätná montáž.
5. Demontujte brzdové čeľuste, vratnú pružinu čeľustí a časti mechanizmu automatického nastavovania.​​​​​​​
6. Odskrutkujte konektor brzdovej hadičky z valca, pričom dajte pozor, aby ste hadičku nepoškodili alebo nedeformovali.​​​​​​​
7. Odporúčame vymeniť valce kolies súčasne na oboch stranách.​​​​​​​
8. Úplne vypustite brzdové potrubie.
 
Postup výmeny
 
1. Ak je valec priskrutkovaný k podkladovej doske, odmontujte upevňovacie skrutky a uvoľnite valec z miesta jeho uloženia. Ak je valec upevnený pomocou západiek, odpojte lanko ručnej brzdy a prachotesnú gumovú manžetu, aby ste uvoľnili západku.​​​​​​​
2. Ak je valec podložený krúžkom Seeger/obvodovým krúžkom, vyberte tento krúžok z valca a valec spolu s jeho tesneniami vysuňte z podkladovej dosky.
3. Dôkladne vyčistite podkladovú dosku.
 
Postup montáže
 
1. V prípade valcov priskrutkovaných k podkladovej doske nasaďte nové tesnenie a potom valec upevnite k podkladovej doske pomocou upevňovacích skrutiek a utiahnite ich momentom odporúčaným výrobcom vozidla.
2. V prípade posuvných valcov namažte posuvné plochy podkladovej dosky a dajte pozor, aby ste nenamazali žiadne iné časti. Umiestnite valec na podkladovú dosku a zaistite západky, pričom zabezpečte ich správnu polohu. Namontujte späť gumové protiprachové tesnenie a znovu pripojte lanko ručnej brzdy.
3. V prípade valcov upevnených pomocou poistných krúžkov nasaďte nové lanko na podkladovú dosku s novými tesneniami a správne nainštalujte krúžok. Ak ešte nie je namontovaný odvzdušňovací systém, namontujte nový, pripojte hadičku ručnej brzdy, pričom dajte pozor, aby závit na valci sadol na závit konektora hadičky, a utiahnite skrutku s nastavením uťahovacieho momentu odporúčaným výrobcom vozidla.
4. Namontujte brzdu späť, pričom dôkladne skontrolujte opotrebenie čeľustí; odporúča sa namontovať nové čeľuste.​​​​​​​
5. Skontrolujte, či bubon nie je zodratý alebo opotrebovaný; v prípade pochybností ho vymeňte. Bubny sa môžu strojovo opracovať (obrúsiť), ak sú poškodené, a povolené maximálne predimenzovanie (po obrúsení) na osobnom alebo ľahkom úžitkovom vozidle je 1,5 mm.​​​​​​​
6. Skontrolujte, či sú všetky diely správne namontované.​​​​​​​
7. Nastavte a odvzdušnite systém, skontrolujte prípadné úniky.​​​​​​​
8. Namontujte naspäť kolesá, spustite vozidlo na zem a utiahnite skrutky kolies.​​​​​​​
9. Vykonajte skúšobnú jazdu.
 
 
Všeobecné a bezpečnostné informácie
Tento výrobok Brembo bol navrhnutý tak, aby spĺňal všetky platné bezpečnostné normy. Výrobky nie sú určené na iné použitie, než na aké boli navrhnuté a vyrobené. Použitie na akýkoľvek iný účel alebo akákoľvek úprava či zásah do výrobku môže ovplyvniť výkonnosť výrobku a môže spôsobiť, že výrobok nebude bezpečný.
 
Takáto úprava alebo nesprávne používanie spôsobí zánik platnosti obmedzenej záruky a môže viesť k zodpovednosti osoby, ktorá takto používa Výrobok, za zranenie osôb alebo poškodenie majetku iných osôb.
 
V tomto návode sa pod výstrahou „NEBEZPEČENSTVO!“ rozumejú postupy, ktorých nedodržanie s vysokou pravdepodobnosťou spôsobí vážne zranenie alebo dokonca smrť. „POZOR“ znamená postupy, ktorých nedodržanie môže spôsobiť fyzické zranenie, zatiaľ čo „VAROVANIE!“ znamená postupy, ktorých nedodržanie môže spôsobiť poškodenie vozidla.

NEBEZPEČENSTVO!
Pred začatím výmeny sa uistite, že náhradné diely sú vhodné pre danú značku a model vozidla. Tento výrobok je nevyhnutný pre bezpečnú prevádzku vozidla, na ktorom je nainštalovaný, a je určený na to, aby ho inštalovala len kvalifikovaná osoba, ktorá bola vyškolená a/alebo má skúsenosti s inštaláciou a používaním, na ktoré je výrobok určený.

Inštalatér musí byť vybavený vhodnými nástrojmi pre svoje remeslo a znalosťami a skúsenosťami, aby sa mohol zaoberať opravami vozidla. Nesprávna alebo nevhodná inštalácia, či už spôsobená nedôsledným a neúplným dodržiavaním tohto návodu alebo iným spôsobom, má za následok zánik platnosti obmedzenej záruky a môže viesť k zodpovednosti inštalatéra v prípade zranenia osôb alebo poškodenia majetku.
Spoločnosť Brembo nenesie zodpovednosť za žiadne škody alebo zranenia spôsobené osobe, ktorá prevádzkuje vozidlo, na ktorom bol nesprávne nainštalovaný náhradný výrobok.
 
Použitý výrobok nahradený týmto výrobkom sa nesmie inštalovať na žiadny iný výrobok. Mohlo by dôjsť k poškodeniu majetku a zraneniu osôb vrátane smrti. 
 
Vždy skontrolujte, či je hladina brzdovej kvapaliny v nádržke medzi minimálnou a maximálnou hladinou uvedenou na nádržke. Nesprávna hladina môže spôsobiť únik brzdovej kvapaliny alebo zníženú účinnosť brzdového systému. Príliš veľa alebo príliš málo brzdovej kvapaliny v nádržke môže spôsobiť, že brzdy nebudú správne fungovať a môže dôjsť k zraneniu osôb vrátane smrti. 
 
UPOZORNENIE!
Vymenené diely sa musia zlikvidovať v súlade so zákonom.
Je nevyhnutné vyhnúť sa prudkým nárazom a/alebo poškodeniu výrobku, jeho častí a komponentov, pretože to môže znížiť ich účinnosť a môže spôsobiť ich poruchu. V prípade potreby vymeňte akúkoľvek poškodenú časť alebo komponent. Aby ste predišli zraneniam, odporúčame nasledovné:
  • Počas demontáže a montáže súčiastok s ostrými hranami vždy používajte rukavice.
  • Nedovoľte, aby sa povrch pokožky dostal do priameho kontaktu s trecím materiálom brzdových doštičiek a čeľustí, pretože by to mohlo spôsobiť odreniny.
Záruka
Zaručujeme, že tento výrobok spĺňa špecifikácie výrobcu a že nemá chyby materiálu a spracovania. Záruka má obmedzenú dobu trvania dva roky od dátumu nákupu alebo dlhšiu dobu stanovenú zákonom. Záruka má obmedzenú dobu trvania dva roky od dátumu nákupu alebo dlhšiu dobu stanovenú zákonom. V prípade zistenia závady je potrebné ju nahlásiť do 60 dní od jej zistenia a do dvoch rokov od dátumu nákupu. V prípade, že sa závada potvrdí a vzťahuje sa na ňu záruka, výrobok bude opravený alebo vymenený za nový alebo dôkladne zrekonštruovaný výrobok. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené úplne alebo čiastočne nesprávnym používaním, požiarom, chemickou koróziou, nedovoleným používaním alebo používaním na iné účely, ako je určené, používaním na inom modeli, ako je určené, nesprávnou inštaláciou alebo v rozpore s tým, čo uvádza výrobca, alebo zanedbaním údržby Výrobku podľa pokynov výrobcu v dodanom návode.

Je ešte niečo, na čo sa chcete opýtať?

Kontaktujte tím technickej podpory Brembo. Naši technici sa vám ozvú čo najskôr!
Návrat na zoznam
Montáž auta
Prečítajte si nasledujúci článok
Pokyny na výmenu hlavných brzdových valcov
Zásady ochrany osobných údajov">