Pokyny na výmenu brzdových čeľustí na osobných a ľahkých úžitkových vozidlách

Prosím dodržujte všetky pokyny. Rovnaké pokyny nájdete v balení brzdových čeľustí. Nezabudnite ich uchovávať počas celej životnosti výrobku. V prípade predaja vozidla ich odovzdajte novému majiteľovi.

Tieto montážne pokyny sú návodom na štandardné opravy a nezohľadňujú žiadne zvláštnosti, ktoré sa môžu týkať rôznych brzdových systémov. Je potrebné podrobne dodržiavať špeciálne pokyny vydané výrobcami vozidiel a brzdových systémov.

 

Najprv presne identifikujte správne referenčné sériové číslo čeľustí vhodných pre vaše vozidlo podľa roku výroby a brzdového systému. Brzdové čeľuste sa musia vymeniť v rámci celej nápravy.
 
Postup výmeny
 
Pred výmenou brzdových čeľustí odporúčame venovať pozornosť nasledujúcim skutočnostiam:
 
A car in the correct position and another in the incorrect position
1. Skontrolujte, či je vozidlo zaistené a nemôže sa počas opravy pohnúť, zdvihnite ho a skontrolujte jeho stabilitu (obr. 1).
 

POZOR! v záujme vašej bezpečnosti vždy používajte vhodné a spoľahlivé opravárenské náradie.

Springs securing the shoes to the back plate
2.  Demontujte postupne jedno koleso, pričom druhé koleso si ponechajte ako referenčné pre montáž.
 

POZOR! Po demontáži bubna nestláčajte brzdový pedál.

 
3. Demontujte pružiny, ktoré upevňujú čeľuste k zadnej doske (obr. 2).
 
Hand brake cable
4. Odpojte lanko ručnej brzdy (obr. 3).
 
POZOR! Skontrolujte, či stôl nie je opotrebovaný alebo poškodený. Ak áno, treba ho vymeniť
 
5. Vyberte čeľuste a demontujte valec.
Brush for cleaning and breathing in air with dust prohibition
6. Dosku a bubon čistite vlhkou handričkou a čistiacim prostriedkom (nepoužívajte čistiace prostriedky na báze minerálnych olejov alebo podobné prostriedky).
 

UPOZORNENIE! Pri čistení nerozvírte prach, pretože pri vdýchnutí môže byť škodlivý pre vaše zdravie. Ak pracujete vo vnútri, použite bezpečnostnú masku (obr. 4).

 
POZOR! Brzdová kvapalina vo valcoch je žieravá a môže spôsobiť škody. Manipulujte s ňou opatrne, zabráňte jej rozliatiu.
 
 
 
 
Postup montáže
 
1. Namontujte nový valec na zadnú dosku a naskrutkujte hadičku brzdovej kvapaliny.
Preassembled kit: arrows indicating how to remove the bottom stirrup
2. Len pri použití VOPRED ZMONTOVANEJ SÚPRAVY: Demontujte spodný strmeň (obr. 5).
Arrows indicating where to apply grease
3. Na časti dosky, ktoré prichádzajú do kontaktu s čeľusťami, naneste trochu maziva odolného voči vysokým teplotám (obr. 6).
Prohibition from applying lubricant or grease to the brake friction material or the inside of the drum
4. UPOZORNENIE!  Mazivo by sa nemalo nanášať na trecí materiál brzdy ani na vnútornú časť bubna, pretože by sa tým mohla ohroziť správna funkcia brzdového systému (obr. 7).
Hand brake cable, shoes and back plate
5. Pripojte lanko ručnej brzdy a položte čeľuste na dosku (obr. 3).
Springs to secure the shoes to the back plate
6. Pomocou na to určených pružín zaistite čeľuste na zadnej doske (obr. 2).
Shoes to be repositioned in their seat without tampering
6. Vycentrujte čeľuste na ich mieste, ako boli pôvodne namontované.
 
POZOR! Nemanipulujte s automatickými nastavovacími zariadeniami, aby ste sa uistili, že fungujú správne (obr. 8).
 
7.  Zľahka stlačte ručnú brzdu, aby ste skontrolovali správnu činnosť všetkých mechanizmov a pák, potom všetko vráťte do pôvodnej polohy.
Operating the hand brake using the pedal
8. Namontujte naspäť bubon a nastavte automatické nastavovacie zariadenie niekoľkonásobným stlačením brzdového pedála, potom odvzdušnite okruh brzdovej kvapaliny (obr. 9)
 
DÔLEŽITÉ! Náhradné diely z tohto balenia nesmie montovať vodič (zakázané na základe talianskeho zákona 122/92) – vždy sa obráťte na špecializovaných mechanikov a dielne.
 
9. Brzdové čeľuste sa musia vymeniť v rámci celej nápravy.
 
Všeobecné a bezpečnostné informácie
Tento výrobok Brembo bol navrhnutý tak, aby spĺňal všetky platné bezpečnostné normy. Výrobky nie sú určené na iné použitie, než na aké boli navrhnuté a vyrobené. Použitie na akýkoľvek iný účel alebo akákoľvek úprava či zásah do výrobku môže ovplyvniť výkonnosť výrobku a môže spôsobiť, že výrobok nebude bezpečný.
 
Takáto úprava alebo nesprávne používanie spôsobí zánik platnosti obmedzenej záruky a môže viesť k zodpovednosti osoby, ktorá takto používa Výrobok, za zranenie osôb alebo poškodenie majetku iných osôb.
 
V tomto návode sa pod výstrahou „NEBEZPEČENSTVO!“ rozumejú postupy, ktorých nedodržanie s vysokou pravdepodobnosťou spôsobí vážne zranenie alebo dokonca smrť. „POZOR“ znamená postupy, ktorých nedodržanie môže spôsobiť fyzické zranenie, zatiaľ čo „VAROVANIE!“ znamená postupy, ktorých nedodržanie môže spôsobiť poškodenie vozidla.

NEBEZPEČENSTVO!
Pred začatím výmeny sa uistite, že náhradné diely sú vhodné pre danú značku a model vozidla. Tento výrobok je nevyhnutný pre bezpečnú prevádzku vozidla, na ktorom je nainštalovaný, a je určený na to, aby ho inštalovala len kvalifikovaná osoba, ktorá bola vyškolená a/alebo má skúsenosti s inštaláciou a používaním, na ktoré je výrobok určený.

Inštalatér musí byť vybavený vhodnými nástrojmi pre svoje remeslo a znalosťami a skúsenosťami, aby sa mohol zaoberať opravami vozidla. Nesprávna alebo nevhodná inštalácia, či už spôsobená nedôsledným a neúplným dodržiavaním tohto návodu alebo iným spôsobom, má za následok zánik platnosti obmedzenej záruky a môže viesť k zodpovednosti inštalatéra v prípade zranenia osôb alebo poškodenia majetku.
Spoločnosť Brembo nenesie zodpovednosť za žiadne škody alebo zranenia spôsobené osobe, ktorá prevádzkuje vozidlo, na ktorom bol nesprávne nainštalovaný náhradný výrobok.
 
Použitý výrobok nahradený týmto výrobkom sa nesmie inštalovať na žiadny iný výrobok. Mohlo by dôjsť k poškodeniu majetku a zraneniu osôb vrátane smrti. 
 
Vždy skontrolujte, či je hladina brzdovej kvapaliny v nádržke medzi minimálnou a maximálnou hladinou uvedenou na nádržke. Nesprávna hladina môže spôsobiť únik brzdovej kvapaliny alebo zníženú účinnosť brzdového systému. Príliš veľa alebo príliš málo brzdovej kvapaliny v nádržke môže spôsobiť, že brzdy nebudú správne fungovať a môže dôjsť k zraneniu osôb vrátane smrti. 
 
UPOZORNENIE!
Vymenené diely sa musia zlikvidovať v súlade so zákonom.
Je nevyhnutné vyhnúť sa prudkým nárazom a/alebo poškodeniu výrobku, jeho častí a komponentov, pretože to môže znížiť ich účinnosť a môže spôsobiť ich poruchu. V prípade potreby vymeňte akúkoľvek poškodenú časť alebo komponent. Aby ste predišli zraneniam, odporúčame nasledovné:
  • Počas demontáže a montáže súčiastok s ostrými hranami vždy používajte rukavice.
  • Nedovoľte, aby sa povrch pokožky dostal do priameho kontaktu s trecím materiálom brzdových doštičiek a čeľustí, pretože by to mohlo spôsobiť odreniny.
  • Trecí materiál brzdových doštičiek, kotúčov, strmeňov, brzdových trubiek atď. nesmie prísť do kontaktu s tukmi, olejmi, inými mazivami alebo čistiacimi prostriedkami na báze minerálnych olejov, pretože by to mohlo spôsobiť poruchu bŕzd. V prípade potreby vymeňte akúkoľvek znečistenú časť. Brzdové doštičky sa musia vymeniť v súpravách pre celú nápravu.
  • Nepoužívajte žiadne ostré nástroje, pretože ich nevhodné použitie môže spôsobiť poškodenie. Používajte len špeciálne nástroje (momentový kľúč, rozťahovací nástroj, vyťahovacie háky atď.).
  • Ak sa pri práci na niektorej časti brzdového systému zistí poškodenie, musí sa náležite demontovať.
Záruka
Zaručujeme, že tento výrobok spĺňa špecifikácie výrobcu a že nemá chyby materiálu a spracovania. Záruka má obmedzenú dobu trvania dva roky od dátumu nákupu alebo dlhšiu dobu stanovenú zákonom. Záruka má obmedzenú dobu trvania dva roky od dátumu nákupu alebo dlhšiu dobu stanovenú zákonom. V prípade zistenia závady je potrebné ju nahlásiť do 60 dní od jej zistenia a do dvoch rokov od dátumu nákupu. V prípade, že sa závada potvrdí a vzťahuje sa na ňu záruka, výrobok bude opravený alebo vymenený za nový alebo dôkladne zrekonštruovaný výrobok. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené úplne alebo čiastočne nesprávnym používaním, požiarom, chemickou koróziou, nedovoleným používaním alebo používaním na iné účely, ako je určené, používaním na inom modeli, ako je určené, nesprávnou inštaláciou alebo v rozpore s tým, čo uvádza výrobca, alebo zanedbaním údržby Výrobku podľa pokynov výrobcu v dodanom návode.

Je ešte niečo, na čo sa chcete opýtať?

Kontaktujte tím technickej podpory Brembo. Naši technici sa vám ozvú čo najskôr!
Návrat na zoznam
Montáž auta
Prečítajte si nasledujúci článok
Pokyny na výmenu súprav brzdových čeľustí
Zásady ochrany osobných údajov">