Pokyny na výmenu hlavného valca spojky a hlavného brzdového valca

Prosím dodržujte všetky pokyny. Rovnaké pokyny nájdete v balení hlavného brzdového valca. Nezabudnite ich uchovávať počas celej životnosti výrobku. V prípade predaja vozidla ich odovzdajte novému majiteľovi.
 
Všeobecné informácie
 
1. Používajte brzdovú kvapalinu odporúčanú výrobcom.
2. Brzdová kvapalina sa musí úplne vymeniť po dôkladnom vypláchnutí nádržky na kvapalinu izopropylalkoholom alebo metylénovým liehom.
3. Vzhľadom na technickú povahu výrobku musí výmenu hlavného brzdového a spojkového valca vykonať kvalifikovaný technik a v prípade reklamácie sa musí preukázať faktúrou.
4. Mnohé z novších vozidiel sú vybavené koncentrickým pomocným valcom, ktorý je namontovaný vo vnútri sedla náboja prevodovky; na výmenu tejto jednotky musíte demontovať prevodovku.
5. Niektoré z týchto koncentrických hlavných valcov majú prívodné vedenie a odvzdušňovaciu hadičku, takže odvzdušnenie týchto systémov je zvyčajne jednoduché. Iné majú jedno prívodné vedenie s vonkajšími hadicovými prípojkami, do ktorých je systém odvzdušnený. Ich odvzdušnenie môže byť zložité a odporúčame vám presne dodržiavať pokyny výrobcu.
6. V niektorých z týchto nových systémov je hadička spájajúca hlavný valec spojky s hlavným valcom bŕzd uchytená vo valcoch pomocou svorky a je utesnená malým O-krúžkom. Skontrolujte, či sú tieto hadičky správne nasadené, aby nedochádzalo k únikom.
7. Niektoré vozidlá majú teraz hlavné valce spojky namontované vo vnútri vozidla a pri ich demontáži je dôležité dodržiavať správne postupy, pretože sa môže stať, že bude potrebné demontovať alebo uvoľniť kritické prvky, ako napríklad stĺpik riadenia.
 
 
Postup výmeny
 
1. Zdvihnite vozidlo a podoprite ho vhodnými stojanmi.
2. Demontujte obloženie priestoru pre nohy podľa pokynov výrobcu vozidla
3. Odpojte hadičku od valca, otvor uzatvorte gumovou zátkou, aby ste zabránili úniku kvapaliny.
4. Demontujte hlavný valec spojky alebo hlavný valec brzdy podľa pokynov výrobcu vozidla
5. Pri výmene valca dávajte pozor na priemer/veľkosť piestu.
 
 
Postup montáže
 
1. Hlavný valec spojky a hlavný valec brzdy vymieňajte súčasne.​​​​​​​
2. Nainštalujte valce podľa pokynov výrobcu vozidla.​​​​​​​
3. Skontrolujte, či je hlavný valec spojky 100 % zarovnaný a zaistený, aby sa zabránilo vtláčaniu piestovej tyče do valca pod uhlom.
4. Pripojte hadičku.​​​​​​​
5. Utiahnite skrutky a matice príslušným uťahovacím momentom.​​​​​​​
6. Vymeňte brzdovú kvapalinu.​​​​​​​
7. Odvzdušnite spojku.​​​​​​​
8. Niekoľkokrát stlačte spojkový pedál.​​​​​​​
9. Skontrolujte hladinu brzdovej kvapaliny a prípadne ju doplňte, potom nasaďte uzáver.
10. Skontrolujte, či v systéme nie sú úniky.​​​​​​​
11. Skontrolujte polohu pedálu a v prípade potreby ho nastavte.​​​​​​​
12. Namontujte naspäť obloženie priestoru pre nohy podľa pokynov výrobcu vozidla​​​​​​​
13. Vykonajte skúšobnú jazdu a skontrolujte funkčnosť brzdy a spojky.
 
 
Všeobecné a bezpečnostné informácie
Tento výrobok Brembo bol navrhnutý tak, aby spĺňal všetky platné bezpečnostné normy. Výrobky nie sú určené na iné použitie, než na aké boli navrhnuté a vyrobené. Použitie na akýkoľvek iný účel alebo akákoľvek úprava či zásah do výrobku môže ovplyvniť výkonnosť výrobku a môže spôsobiť, že výrobok nebude bezpečný.
 
Takáto úprava alebo nesprávne používanie spôsobí zánik platnosti obmedzenej záruky a môže viesť k zodpovednosti osoby, ktorá takto používa Výrobok, za zranenie osôb alebo poškodenie majetku iných osôb.
 
V tomto návode sa pod výstrahou „NEBEZPEČENSTVO!“ rozumejú postupy, ktorých nedodržanie s vysokou pravdepodobnosťou spôsobí vážne zranenie alebo dokonca smrť. „POZOR“ znamená postupy, ktorých nedodržanie môže spôsobiť fyzické zranenie, zatiaľ čo „VAROVANIE!“ znamená postupy, ktorých nedodržanie môže spôsobiť poškodenie vozidla.

NEBEZPEČENSTVO!
Pred začatím výmeny sa uistite, že náhradné diely sú vhodné pre danú značku a model vozidla. Tento výrobok je nevyhnutný pre bezpečnú prevádzku vozidla, na ktorom je nainštalovaný, a je určený na to, aby ho inštalovala len kvalifikovaná osoba, ktorá bola vyškolená a/alebo má skúsenosti s inštaláciou a používaním, na ktoré je výrobok určený.

Inštalatér musí byť vybavený vhodnými nástrojmi pre svoje remeslo a znalosťami a skúsenosťami, aby sa mohol zaoberať opravami vozidla. Nesprávna alebo nevhodná inštalácia, či už spôsobená nedôsledným a neúplným dodržiavaním tohto návodu alebo iným spôsobom, má za následok zánik platnosti obmedzenej záruky a môže viesť k zodpovednosti inštalatéra v prípade zranenia osôb alebo poškodenia majetku.
Spoločnosť Brembo nenesie zodpovednosť za žiadne škody alebo zranenia spôsobené osobe, ktorá prevádzkuje vozidlo, na ktorom bol nesprávne nainštalovaný náhradný výrobok.
 
Použitý výrobok nahradený týmto výrobkom sa nesmie inštalovať na žiadny iný výrobok. Mohlo by dôjsť k poškodeniu majetku a zraneniu osôb vrátane smrti. 
 
Vždy skontrolujte, či je hladina brzdovej kvapaliny v nádržke medzi minimálnou a maximálnou hladinou uvedenou na nádržke. Nesprávna hladina môže spôsobiť únik brzdovej kvapaliny alebo zníženú účinnosť brzdového systému. Príliš veľa alebo príliš málo brzdovej kvapaliny v nádržke môže spôsobiť, že brzdy nebudú správne fungovať a môže dôjsť k zraneniu osôb vrátane smrti. 
 
UPOZORNENIE!
Vymenené diely sa musia zlikvidovať v súlade so zákonom.
Je nevyhnutné vyhnúť sa prudkým nárazom a/alebo poškodeniu výrobku, jeho častí a komponentov, pretože to môže znížiť ich účinnosť a môže spôsobiť ich poruchu. V prípade potreby vymeňte akúkoľvek poškodenú časť alebo komponent. Aby ste predišli zraneniam, odporúčame nasledovné:
  • Počas demontáže a montáže súčiastok s ostrými hranami vždy používajte rukavice.
  • Nedovoľte, aby sa povrch pokožky dostal do priameho kontaktu s trecím materiálom brzdových doštičiek a čeľustí, pretože by to mohlo spôsobiť odreniny.
Záruka
Zaručujeme, že tento výrobok spĺňa špecifikácie výrobcu a že nemá chyby materiálu a spracovania. Záruka má obmedzenú dobu trvania dva roky od dátumu nákupu alebo dlhšiu dobu stanovenú zákonom. Záruka má obmedzenú dobu trvania dva roky od dátumu nákupu alebo dlhšiu dobu stanovenú zákonom. V prípade zistenia závady je potrebné ju nahlásiť do 60 dní od jej zistenia a do dvoch rokov od dátumu nákupu. V prípade, že sa závada potvrdí a vzťahuje sa na ňu záruka, výrobok bude opravený alebo vymenený za nový alebo dôkladne zrekonštruovaný výrobok. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené úplne alebo čiastočne nesprávnym používaním, požiarom, chemickou koróziou, nedovoleným používaním alebo používaním na iné účely, ako je určené, používaním na inom modeli, ako je určené, nesprávnou inštaláciou alebo v rozpore s tým, čo uvádza výrobca, alebo zanedbaním údržby Výrobku podľa pokynov výrobcu v dodanom návode.

Je ešte niečo, na čo sa chcete opýtať?

Kontaktujte tím technickej podpory Brembo. Naši technici sa vám ozvú čo najskôr!
Návrat na zoznam
Montáž auta
Prečítajte si nasledujúci článok
Pokyny na výmenu valcov kolies
Zásady ochrany osobných údajov">