Pokyny na výmenu pomocného valca stredovej spojky (CCSC)

Prosím dodržujte všetky pokyny. Rovnaké pokyny nájdete na balení brzdových strmeňov. Nezabudnite ich uchovávať počas celej životnosti výrobku. V prípade predaja vozidla ich odovzdajte novému majiteľovi.
Odporúčame vykonať len tie kroky, ktoré sú potrebné na výmenu požadovaného náhradného dielu alebo dielov.
 
Postup montáže/predbežné odporúčania

1. Pri odvzdušňovaní nestláčajte pedál niekoľkokrát za sebou; stlačte ho len raz a počkajte, kým sa hydraulický systém stabilizuje (riziko pretlaku vo vnútri CCSC)
2. Nepoužívajte žiadne mazivá ani čistiace prostriedky, pretože môžu poškodiť tesnenia v CCSC.
3. Vždy dajte pozor na zachovanie čistoty.
4. Používajte iba brzdové kvapaliny schválené výrobcom.
5. Vyčistite staré tesnenia alebo ich demontujte (ak sú dodávané s CCSC) a utrite prach z povrchu pripojenia.
6. Očistite koniec hriadeľa prevodovky a skontrolujte, či tesniaci povrch nie je príliš opotrebovaný.
7. Skontrolujte, či je CCSC nainštalovaný vodorovne k montážnej ploche prevodovky.
8. Pred úplným utiahnutím upevňovacích skrutiek na CCSC skontrolujte, či je adaptér zaistený.​​​​​​​
9. Umiestnite upevňovacie skrutky zariadenia a utiahnite ich podľa požiadaviek výrobcu vozidla.
10. Nikdy neodvzdušňujte CCSC, ak ešte nie je namontovaná spojka a zotrvačník (reakčná záťaž na CCSC).​​​​​​​
11. Dajte pozor, aby sa CCSC počas montáže nenakláňal, pretože to môže spôsobiť poškodenie úchytov alebo skrátenie životnosti (nesprávne uhlové nastavenie).​​​​​​​
12. Na konci procesu odvzdušňovania opätovne utiahnite skrutku (ak je prítomná), aby ste zabezpečili jej utesnenie.
 
VŽDY VYMEŇTE MECHANIZMUS SPOJKY NA OVLÁDANIE SPOJKY Z DÔVODU ODSTRÁNENIA OPOTREBENIA
VŽDY VYMEŇTE ZOTRVAČNÍK SPOJKY A MEMBRÁNU.
 
Schéma správnej montáže veka na zostavu zotrvačníka/spojkového systému.
Správny postup montáže
 
Spôsob montáže veka na zotrvačník má zásadný vplyv na funkčné vlastnosti spojkového systému – špeciálne pre samonastaviteľné spojky, a tým aj na výkon a životnosť CCSC (zaťaženie/výška).
 
Pre dodržanie a zachovanie zhody spojkového systému s týmito charakteristikami namontujte spojku pomocou špecifického nástroja ešte pred vložením zotrvačníka. Pozri schému nižšie. 
Pri montáži spojkového systému dávajte maximálny pozor, aby ste neurobili žiadne chyby, ktoré môžu nastať a tým poškodiť CCSC, a tým zrušiť záruku výrobcu.
 
Nižšie uvádzame niektoré z nich:
 
1. CHYBA MONTÁŽE – ZOTRVAČNÍK NA OPAČNEJ STRANE 
Nesprávne namontovaný zotrvačník (na opačnej strane) spôsobí poškodenie CCSC s deformáciou poistného krúžku a únikmi.

2. CHYBA MONTÁŽE – NADMERNÝ ZDVIH 
V prípade chyby pri montáži alebo odvzdušnení by systém CCSC mohol pracovať s nadmerným zdvihom. Nadmerný zdvih bude mať za následok poškodenie poistného krúžku alebo primárneho tesnenia, pretože krúžok sa môže skĺznuť z vodidla. 

3. NESPRÁVNE AXIÁLNE A UHLOVÉ NASTAVENIE HRIADEĽA/MOTORA 
Chyba pri axiálnej a/alebo uhlovej montáži CCSC vo vzťahu k hriadeľu prevodovky by mohla mať za následok zníženie jej funkčnej a prevádzkovej životnosti, čím by sa znížila životnosť tesnenia hriadeľa na strane prevodovky.

4. NESPRÁVNA KVAPALINA 
Hydraulický systém spojky sa smie plniť len brzdovou kvapalinou. Nikdy nepoužívajte minerálny olej a vždy používajte kvapalinu odporúčanú výrobcom v návode na obsluhu vozidla. 

5. CHYBA PRI ODVZDUŠŇOVANÍ – PRETLAK 
Ručné odvzdušnenie by sa malo vykonať takto:
 • Zošliapnite pedál spojky.
 • Otvorte odvzdušňovací ventil
 • Držte pedál spojky stlačený, kým sa neobjaví kvapalina – neuvoľňujte ho!
 • Zatvorte odvzdušňovací ventil
 • Pomaly uvoľnite pedál spojky

6. BRZDOVÁ KVAPALINA/SPOJKOVÝ SYSTÉM/ČISTENIE CCSC 
Znečistenie môže spôsobiť sporadické úniky, keď sa čiastočky nečistôt nahromadia pod tesniacim lemom, a môže tiež spôsobiť trvalé úniky, keď sa lem tesnenia nafúkne pri kontakte s nekompatibilnými látkami. 

7. ZNEČISTENIE – PREVODOVÝ HRIADEĽ 
Znečistenie hriadeľa v dôsledku demontáže alebo opätovnej montáže môže spôsobiť sporadické úniky, keď sa častice nečistôt nahromadia pod tesniacim lemom tesnenia hriadeľa prevodovky alebo na tesniacom O-krúžku sedla náboja. Rovnako môže spôsobiť trvalé úniky, keď sa lem tesnenia nafúkne.
 
 
Všeobecné a bezpečnostné informácie
Tento výrobok Brembo bol navrhnutý tak, aby spĺňal všetky platné bezpečnostné normy. Výrobky nie sú určené na iné použitie, než na aké boli navrhnuté a vyrobené. Použitie na akýkoľvek iný účel alebo akákoľvek úprava či zásah do výrobku môže ovplyvniť výkonnosť výrobku a môže spôsobiť, že výrobok nebude bezpečný.
 
Takáto úprava alebo nesprávne používanie spôsobí zánik platnosti obmedzenej záruky a môže viesť k zodpovednosti osoby, ktorá takto používa Výrobok, za zranenie osôb alebo poškodenie majetku iných osôb.
 
V tomto návode sa pod výstrahou „NEBEZPEČENSTVO!“ rozumejú postupy, ktorých nedodržanie s vysokou pravdepodobnosťou spôsobí vážne zranenie alebo dokonca smrť. „POZOR“ znamená postupy, ktorých nedodržanie môže spôsobiť fyzické zranenie, zatiaľ čo „VAROVANIE!“ znamená postupy, ktorých nedodržanie môže spôsobiť poškodenie vozidla.

NEBEZPEČENSTVO!
Pred začatím výmeny sa uistite, že náhradné diely sú vhodné pre danú značku a model vozidla. Tento výrobok je nevyhnutný pre bezpečnú prevádzku vozidla, na ktorom je nainštalovaný, a je určený na to, aby ho inštalovala len kvalifikovaná osoba, ktorá bola vyškolená a/alebo má skúsenosti s inštaláciou a používaním, na ktoré je výrobok určený.

Inštalatér musí byť vybavený vhodnými nástrojmi pre svoje remeslo a znalosťami a skúsenosťami, aby sa mohol zaoberať opravami vozidla. Nesprávna alebo nevhodná inštalácia, či už spôsobená nedôsledným a neúplným dodržiavaním tohto návodu alebo iným spôsobom, má za následok zánik platnosti obmedzenej záruky a môže viesť k zodpovednosti inštalatéra v prípade zranenia osôb alebo poškodenia majetku.
Spoločnosť Brembo nenesie zodpovednosť za žiadne škody alebo zranenia spôsobené osobe, ktorá prevádzkuje vozidlo, na ktorom bol nesprávne nainštalovaný náhradný výrobok.
 
Použitý výrobok nahradený týmto výrobkom sa nesmie inštalovať na žiadny iný výrobok. Mohlo by dôjsť k poškodeniu majetku a zraneniu osôb vrátane smrti. 
 
Vždy skontrolujte, či je hladina brzdovej kvapaliny v nádržke medzi minimálnou a maximálnou hladinou uvedenou na nádržke. Nesprávna hladina môže spôsobiť únik brzdovej kvapaliny alebo zníženú účinnosť brzdového systému. Príliš veľa alebo príliš málo brzdovej kvapaliny v nádržke môže spôsobiť, že brzdy nebudú správne fungovať a môže dôjsť k zraneniu osôb vrátane smrti. 
 
UPOZORNENIE!
Vymenené diely sa musia zlikvidovať v súlade so zákonom.
Je nevyhnutné vyhnúť sa prudkým nárazom a/alebo poškodeniu výrobku, jeho častí a komponentov, pretože to môže znížiť ich účinnosť a môže spôsobiť ich poruchu. V prípade potreby vymeňte akúkoľvek poškodenú časť alebo komponent. Aby ste predišli zraneniam, odporúčame nasledovné:
 • Používajte vhodné vybavenie, aby ste zabránili vdýchnutiu prachu vznikajúceho pri čistení dielov.
 • Počas demontáže a montáže súčiastok s ostrými hranami vždy používajte rukavice.
 • Nedovoľte, aby sa povrch pokožky dostal do priameho kontaktu s trecím materiálom brzdových doštičiek a čeľustí, pretože by to mohlo spôsobiť odreniny.
 • Pri demontáži piestov strmeňa pomocou stlačeného vzduchu nevkladajte ruky do miesta uloženia doštičiek, pretože hrozí riziko rozdrvenia rúk.
 • Vyhnite sa priamemu kontaktu s brzdovou kvapalinou, pretože môže spôsobiť podráždenie pokožky a očí. V prípade náhodného kontaktu vykonajte dôkladné vyčistenie podľa pokynov výrobcu vozidla alebo brzdovej kvapaliny. 
 • Elektrické komponenty nevystavujte elektrostatickým nábojom ani nárazom, ktoré by mohli poškodiť plastové časti.
 • Rozložené elektrické komponenty chráňte pred vlhkosťou.
 • Zabezpečte správne zapojenie všetkých elektrických kontaktov, skontrolujte, či sa rozsvietili výstražné kontrolky. V opačnom prípade môže nefunkčnosť výstražných svetiel spôsobiť zníženie účinnosti brzdového systému alebo poruchu brzdovej signalizácie.
 
VAROVANIE! 
 • Na montáž gumových komponentov nepoužívajte ostré nástroje, pretože by mohlo dôjsť k ich poškodeniu. Uistite sa, že všetky poškodené diely sú vymenené.
 
Záruka
Zaručujeme, že tento výrobok spĺňa špecifikácie výrobcu a že nemá chyby materiálu a spracovania. Záruka má obmedzenú dobu trvania dva roky od dátumu nákupu alebo dlhšiu dobu stanovenú zákonom. Záruka má obmedzenú dobu trvania dva roky od dátumu nákupu alebo dlhšiu dobu stanovenú zákonom. V prípade zistenia závady je potrebné ju nahlásiť do 60 dní od jej zistenia a do dvoch rokov od dátumu nákupu. V prípade, že sa závada potvrdí a vzťahuje sa na ňu záruka, výrobok bude opravený alebo vymenený za nový alebo dôkladne zrekonštruovaný výrobok. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené úplne alebo čiastočne nesprávnym používaním, požiarom, chemickou koróziou, nedovoleným používaním alebo používaním na iné účely, ako je určené, používaním na inom modeli, ako je určené, nesprávnou inštaláciou alebo v rozpore s tým, čo uvádza výrobca, alebo zanedbaním údržby Výrobku podľa pokynov výrobcu v dodanom návode.

Je ešte niečo, na čo sa chcete opýtať?

Kontaktujte tím technickej podpory Brembo. Naši technici sa vám ozvú čo najskôr!
Návrat na zoznam
Montáž auta
Prečítajte si nasledujúci článok
Pokyny na výmenu hlavného valca spojky a hlavného brzdového valca
Zásady ochrany osobných údajov">