Support

Dasar privasi

Dasar Privasi laman web www.bremboparts.com
Pengguna yang dihormati, halaman ini akan memberikan maklumat tentang cara kami menguruskan data peribadi anda melalui laman web kami.
Kami menyediakan maklumat ini bukan sahaja untuk mematuhi kewajipan perlindungan data undang-undang yang ditetapkan dalam Peraturan (EU) 2016/679 atau "Peraturan", tetapi juga kerana kami percaya bahawa melindungi data peribadi adalah nilai asas aktiviti syarikat kami, dan kami ingin memberi anda semua maklumat yang anda perlukan untuk melindungi privasi anda dan mengawal penggunaan data anda apabila anda menavigasi laman web kami.
 
Pengawal Data dan Pegawai Perlindungan Data 
Pengawal Data yang bertanggungjawab untuk pemprosesan data peribadi, dalam istilah lain pihak yang memikul tanggungjawab untuk keputusan mengenai kaedah dan tujuan pemprosesan ialah Brembo SpA (selepas ini "Brembo"), dengan domisil sah di melalui Brembo 25, Curno, 24035 ( BG). Pengawal Data boleh dihubungi dengan menulis ke alamat e-mel privacy.italy@brembo.it. atau melalui telefon, menghubungi nombor +39 035.6052111.
 
Pegawai Perlindungan Data ialah orang yang dilantik untuk memantau pematuhan peraturan, dan boleh dihubungi dengan menulis ke alamat e-mel privacy.italy@brembo.it atau ke alamat fizikal Pengawal Data (menentukan 'untuk perhatian Pegawai Perlindungan Data).
 
Maklumat mengenai pemprosesan data peribadi 
Apabila anda melawati atau menyemak imbas laman web ini atau menggunakan perkhidmatan yang tersedia di sini, kami mungkin mengumpul dan memproses data berikut berkaitan dengan orang asli yang dikenal pasti atau boleh dikenal pasti dengan mematuhi perundangan yang terpakai dan terma yang dinyatakan di bawah.
 
1. Borang, surat berita dan e-mel
 
1.1 Data peribadi yang dikumpulkan
- Nama dan nama keluarga, nama pengguna dan kata laluan, negara dan data tambahan (seperti alamat, bandar raya/bandar, poskod, wilayah, jenis perniagaan, jenis profil individu/korporat peribadi, kenderaan); 
- Alamat e-mel;
- Data yang diperlukan untuk pengesahan melalui akaun Google atau Microsoft sekiranya pengguna log masuk ke kawasan akses terhad melalui Google atau Microsoft. Harap maklum bahawa Google dan Microsoft beroperasi sebagai pengawal data bebas, jadi pengguna dinasihatkan untuk melihat dasar privasi masing-masing sebelum log masuk, yang tersedia daripada pautan berikut: 
 
1.2 Tujuan pemprosesan
A) Pendaftaran akaun (cth., apabila anda mendaftar dan mengakses kawasan yang dikhaskan) dan membenarkan anda menggunakan perkhidmatan yang anda minta (untuk membalas permintaan anda untuk sokongan mengenai produk kami); 
B) Untuk membalas permintaan anda (cth., mesej e-mel yang dihantar secara spontan oleh anda ke alamat Brembo yang ditunjukkan di laman web untuk meminta maklumat tentang produk Brembo Expert dan Brembo, borang yang anda isikan untuk mendaftar ke webinar tertentu, dsb.), yang mana pemerolehan alamat e-mel yang digunakan berikutnya adalah tersirat; 
C) Untuk menghantar mesej e-mel kepada anda yang mengandungi surat berita dan maklumat komersial/promosi mengenai produk Brembo, dan permintaan untuk penyertaan anda dalam penyelidikan pasaran dan tinjauan kepuasan pelanggan.
 
1.3 Sama ada penyediaan data adalah wajib atau fakultatif 
Penyediaan maklumat yang ditunjukkan dengan asterisk dalam borang yang tersedia di laman web adalah perlu untuk membenarkan kami memenuhi permintaan anda. Jika maklumat ini tidak diberikan atau tidak lengkap, kami tidak akan dapat memberikan perkhidmatan yang diminta kepada anda. Pemberian maklumat lain yang diminta di kawasan rizab (berkenaan profil anda) adalah fakultatif, dan pilihan anda untuk tidak memberikan maklumat tersebut tidak akan memberi kesan ke atas penyampaian sebarang perkhidmatan.  
Medan negara tempat tinggal mesti disusun dalam borang "permintaan maklumat" di laman web untuk menerima maklumat tersebut.
Diperlukan dalam kes A) dan B) untuk memenuhi permintaan anda. Jika maklumat ini tidak diberikan atau tidak lengkap, perkhidmatan yang diminta tidak akan dapat dihantar.
Pilihan dalam kes C), untuk membolehkan kami menghantar mesej promosi kepada anda mengenai produk Brembo. 
Pilihan anda untuk tidak memberikan maklumat ini semata-mata akan menghalang anda daripada menerima bahan promosi dan tidak akan mempengaruhi keupayaan anda untuk melayari laman web atau mengakses kawasan rizab.
 
1.4 Kaedah dan tempat pemprosesan 
Proses yang berkaitan dengan perkhidmatan web laman web ini terletak di Eropah.
Data peribadi anda akan diproses terutamanya dengan sistem automatik yang diproses secara sah (mengikut asas undang-undang yang ditunjukkan), adil, setimpal dan telus berhubung dengan subjek data dan hanya setakat yang diperlukan untuk tujuan yang dinyatakan. Langkah keselamatan khusus dilaksanakan untuk mengelakkan kehilangan data dan penggunaan data yang menyalahi undang-undang, tidak betul atau tidak dibenarkan.
 
1.5 Asas undang-undang pemprosesan data
Berkenaan dengan tujuan yang berkaitan dengan pengurusan permintaan dan pendaftaran akaun anda, pemprosesan data peribadi anda adalah perlu untuk melaksanakan aktiviti pra-kontrak sebagai tindak balas kepada permintaan anda dan untuk penetapan kontrak.
Berkenaan dengan tujuan yang berkaitan dengan penghantaran mesej promosi, data peribadi anda hanya akan diproses jika anda telah memberikan kebenaran nyata anda untuk pemprosesan tersebut (yang boleh anda tarik balik pada bila-bila masa), dengan syarat secara khusus meminta untuk menerima mesej promosi semasa menyusun permintaan bentuk.
 
1.6 Penerima data 
Data peribadi anda akan diproses oleh kakitangan Brembo yang diberi kuasa untuk menjalankan aktiviti pemprosesan tersebut, dan oleh pembekal Brembo yang menyampaikan perkhidmatan seperti pentadbiran teknikal laman web dan perkhidmatan pengehosan, sebagai pemproses data bertindak. Pihak yang disebutkan di atas akan menjalankan semua aktiviti berkaitan pemprosesan data seperti yang diarahkan oleh Brembo.  
Senarai pemproses data yang lengkap dan terkini boleh diminta daripada Brembo dengan menulis kepada mana-mana alamat yang diberikan di atas.
 
1.7 Tempoh penyimpanan data
Untuk tempoh masa yang sangat diperlukan untuk meneruskan tujuan yang dinyatakan, dan mematuhi tempoh masa/had yang ditentukan oleh undang-undang untuk pemuliharaan data peribadi. Dalam kes pemprosesan data untuk tujuan pemasaran, data peribadi anda akan disimpan sehingga penarikan balik kebenaran anda, untuk tempoh masa tidak melebihi had maksimum yang dibenarkan oleh undang-undang atau dikenakan oleh arahan khusus pihak berkuasa penyeliaan perlindungan data.
 
2. Navigasi
 
2.1 Data peribadi dikumpul 
Alamat IP dan data navigasi; 
 
2.2 Tujuan pemprosesan
Navigasi di laman web. Sistem digital dan rutin perisian yang digunakan dalam pengendalian dan penyelenggaraan laman web ini memperoleh jenis data peribadi tertentu sebagai sebahagian daripada fungsi biasa mereka, dan penghantaran data ini tersirat dalam penggunaan protokol komunikasi internet. Walaupun maklumat ini tidak dikumpul dengan tujuan untuk dikaitkan dengan subjek data yang boleh dikenal pasti, kerana sifat dan jenis maklumat ini, ia mungkin diproses dan dikaitkan dengan data yang dimiliki oleh pihak ketiga untuk mengenal pasti pengguna.
Kategori data ini termasuk alamat IP dan nama domain yang mengenal pasti komputer pengguna yang menyambung kepada laman web. Data penyemakan imbas digunakan untuk mendapatkan maklumat statistik tanpa nama berbanding dengan penggunaan laman untuk memantau kefungsian laman itu sendiri;
Pemasangan kuki teknikal/sesi untuk meningkatkan kefungsian laman web dan kuki lain, seperti yang diterangkan dalam dasar kuki, yang kami syorkan supaya anda membaca dan boleh diakses dengan pautan berikut.
 
2.3 Sama ada penyediaan data adalah wajib atau fakultatif 
Diperlukan untuk melayari laman web dan mengakses pelbagai fungsi laman web.
 
2.4 Kaedah dan tempat pemprosesan 
Proses yang berkaitan dengan perkhidmatan web laman web ini terletak di Eropah.
Data peribadi anda akan diproses terutamanya dengan sistem automatik yang diproses secara sah (mengikut asas undang-undang yang ditunjukkan), adil, setimpal dan telus berhubung dengan subjek data dan hanya setakat yang diperlukan untuk tujuan yang dinyatakan. Langkah keselamatan khusus dilaksanakan untuk mengelakkan kehilangan data dan penggunaan data yang menyalahi undang-undang, tidak betul atau tidak dibenarkan.
 
2.5 Asas undang-undang pemprosesan data 
Data anda diproses untuk memberi anda alat yang diperlukan untuk melawati laman web dan mengakses fungsi yang tersedia.
 
2.6 Penerima data 
Data peribadi anda akan diproses oleh kakitangan Brembo yang diberi kuasa untuk menjalankan aktiviti pemprosesan tersebut dan oleh pembekal Brembo yang menyampaikan perkhidmatan seperti pentadbiran teknikal laman web dan perkhidmatan pengehosan, sebagai pemproses data bertindak. Pihak yang disebutkan di atas akan menjalankan semua aktiviti berkaitan pemprosesan data seperti yang diarahkan oleh Brembo.  
Senarai pemproses data yang lengkap dan terkini boleh diminta daripada Brembo dengan menulis kepada mana-mana alamat yang diberikan di atas.
 
2.7 Tempoh penyimpanan data 
Untuk tempoh sesi dan sepanjang masa laman web digunakan
Brembo juga termasuk perkhidmatan laman web untuk mengenal pasti ciri dan spesifikasi kenderaan (seperti pad brek/kasut dan cakera brek/dram yang dipasang pada kenderaan, dsb.) dan produk Brembo relatif yang boleh digunakan pada kenderaan tertentu. Nombor plat kenderaan adalah perlu untuk menggunakan perkhidmatan ini. Maklumat ini tidak akan disimpan atau tertakluk kepada sebarang analisis lanjut oleh Brembo, dan tidak akan dikaitkan dengan maklumat pendaftaran kenderaan untuk mengenal pasti orang sebenar.
 
Hak subjek data 
Anda mempunyai hak untuk mendapatkan akses kepada data peribadi anda (hak akses); untuk mendapatkan data peribadi digital anda dalam format berstruktur, biasa digunakan dan boleh dibaca mesin dan untuk menghantar data tersebut kepada pengawal lain, jika berkenaan (hak untuk mudah alih data); untuk meminta data peribadi anda diperbetulkan, dikemas kini atau diubah suai (hak untuk pembetulan); dan untuk mendapatkan pembatalan data peribadi anda (hak untuk memadam), kecuali jika sebarang pengecualian kepada hak ini dikenakan. Kami ingin memaklumkan kepada anda bahawa permintaan untuk memadamkan data adalah di bawah undang-undang dan undang-undang pemeliharaan dokumen yang berkuat kuasa yang dikenakan oleh undang-undang dan peraturan. 
Jika pemprosesan data peribadi anda tertakluk kepada persetujuan anda, anda boleh menarik balik kebenaran tersebut pada bila-bila masa, jika berkenaan (hak untuk menarik balik kebenaran). Anda boleh, pada bila-bila masa, memutuskan bahawa anda tidak lagi mahu menerima sebarang bahan promosi/komersial selanjutnya dan membantah pemprosesan data peribadi anda untuk tujuan pemasaran (hak untuk membantah).  Anda juga boleh meminta sekatan pemprosesan data peribadi anda (hak untuk sekatan pemprosesan).
Anda boleh melaksanakan mana-mana daripada hak yang disebutkan di atas secara bertulis ke alamat e-mel Pegawai Perlindungan Data, privacy.italy@brembo.it, atau ke alamat pos Brembo S.p.A., Via Brembo 25, 24035 Curno (BG), dengan menyatakan "untuk perhatian Pegawai Perlindungan Data". Apabila menghubungi kami, harap ingat untuk memasukkan nama, alamat e-mel, alamat pos dan/atau nombor telefon anda untuk memastikan kami dapat mengurus permintaan anda dengan betul. 
Anda mempunyai hak untuk membuat sebarang aduan yang mungkin anda miliki mengenai kaedah data peribadi anda diproses dengan menghubungi organisasi penyeliaan perlindungan data kebangsaan negara EU di mana anda biasa menetap atau di mana anda percaya pelanggaran telah berlaku (www.garanteprivacy.it in Italy).
 
Semakan
Notis bermaklumat ini boleh tertakluk kepada semakan pada masa depan. Pemberitahuan tentang sebarang pengubahsuaian yang sedemikian akan diterbitkan di laman web. 
Semakan terkini –  Mei 2022
 
Dasar Privasi">