Pokyny pro výměnu kolových válců

Pokyny si pečlivě pročtěte a postupujte podle nich. Stejné pokyny najdete v balení spolu s hlavním brzdovým válcem. Nezapomeňte pokyny uchovávat po celou dobu životnosti výrobku. V případě prodeje vozidla je třeba je předat novému vlastníkovi.
 
Základní informace

1. Používejte brzdovou kapalinu doporučenou výrobcem. Před naplnění nové brzdová kapaliny je nutno nádržku kapaliny důkladně vymýt metylalkoholem.
2. Vzhledem k technické povaze výrobku smí hlavní brzdové válce vyměnit pouze kvalifikovaný technik. V případě reklamace bude nutné se prokázat fakturou.​​​​​​​
3. Před sundám kol stabilizujte vozidlo řádně na stojanech. Zjistěte se, že je vozidlo dokonale stabilní, a až poté vymontujte brzdový buben.​​​​​​​
4. Před další demontáží si poznamenejte polohu jednotlivých dílů, abyste zajistili správnou zpětnou montáž.​​​​​​​
5. Demontujte brzdové čelisti, vratnou pružinu čelistí a díly automatického seřizovacího mechanismu.​​​​​​​
6. Vyšroubujte přípojku brzdové trubky z válce, dávejte pozor: trubka se nesmí poškodit ani nezdeformovat.
7. Doporučujeme vyměnit válce kol na obou stranách současně.​​​​​​​
8. Vypusťte brzdovou kapalinu.
 
Postup při výměně
 
1. V případě válce přišroubovaného k opěrné desce vyšroubujte upevňovací šrouby a uvolněte válec ze sedel. V případě válce upevněného západkami odpojte bovden parkovací brzdy a prachotěsnou pryžovou hadici, aby se uvolnila západka.​​​​​​​
2. Pokud válec leží na seegerovu kroužku/pojistném kroužku, vyndejte ho z válce, pak vyndejte válec z opěrné desky spolu s těsněními.​​​​​​​
3. Očistěte důkladně opěrnou desku.
 
Postup při montáži
 
1. Válce přišroubované k opěrné desce: upevněte nové těsnění a přišroubujte válec k opěrné desce upevňovacími šrouby, které utáhněte na utahovací moment doporučený výrobcem.
2. Válce kluzného typu: namažte kluzné oblasti opěrné desky, ale tak, aby se mazivo nedostalo na ostatní díly. Umístěte válec na opěrnou desku, zajistěte západky a ujistěte se, že jsou správně umístěné. Umístěte zpět prachotěsné pryžové těsnění a připojte bovden parkovací brzdy.
3. Válce s pojistnými kroužky: umístěte nový kabel na opěrnou desku včetně nových těsnění a nainstalujte správně kroužek. Pokud není nový odvzdušňovací systém ještě namontovaný, připojte trubku parkovací brzdy, ujistěte se, že závit na válci souhlasí s přípojkou trubky, a utáhněte šroub na utahovací moment doporučený výrobcem vozidla.
4. Smontujte brzdu, pečlivě zkontrolujte stav opotřebení čelistí: doporučuje se namontovat nové čelisti.​​​​​​​
5. Zkontrolujte, zda není buben opotřebený nebo na něm nejsou drážky. Při pochybnostech buben vyměňte. Rýhované bubny lze opracovat (odstředit). Akceptovaný maximální přídavek (po odstředění) na osobním vozidle nebo lehkém užitkovém vozidle je 1,5 mm.​​​​​​​
6. Zkontrolujte, zda byly všechny díly správně namontované.​​​​​​​
7. Seřiďte a odvzdušněte systém; zkontrolujte ho na netěsnosti.​​​​​​​
8. Nasaďte kola, spusťte vozidlo na zem a utáhněte kolové šrouby.​​​​​​​
9. Proveďte jízdní zkoušku.
 
 
Všeobecné a bezpečnostní informace
 
Tyto výroby značky Brembo byly zkonstruované v souladu se všemi použitelnými bezpečnostními předpisy. Výrobky nejsou určené k jinému použití, než pro jaké byly vyvinuté a vyrobené. Použití k jakémukoli jinému účelu nebo jakákoli úprava či zásah do výrobku může ovlivnit výkon výrobku a může způsobit, že výrobek nebude bezpečný.
 
Taková úprava nebo nesprávné použití vede ke zrušení platnosti omezené záruky. V takovém případě může odpovědnost za zranění či poškození majetku třetích osob nést osoba, která výrobek používá.
Výstraha NEBEZPEČÍ! v těchto pokynech znamená postupy, jejichž nedodržení může s vysokou pravděpodobností způsobit vážný úraz nebo dokonce smrt. UPOZORNĚNÍ znamená postupy, jejichž nedodržení může způsobit fyzické poškození. VAROVÁNÍ! znamená postupy, jejichž nedodržení může způsobit poškození vozidla.
 

NEBEZPEČÍ!
Před zahájením výměny se ujistěte, že náhradní díly použité k výměně jsou vhodné pro danou značku a model vozidla. Tento výrobek je nezbytný pro bezpečný provoz vozidla, v němž je namontovaný. Je určený k namontování pouze znalou kvalifikovanou osobou, která byla vyškolena a/nebo má zkušenosti s montáží a použitím, pro něž je výrobek určen.
 
Montážní pracovník musí být vybaven patřičným nářadím a musí mít znalosti a zkušenosti ohledně opravování vozidla. Nesprávná nebo nesprávná montáž, ať už způsobená nedodržením tohoto návodu nebo jiným způsobem, má za následek zánik omezené záruky s tím, že v případě úrazu osob nebo poškození majetku se může odpovědnost přenést na montážního pracovníka.
 
Důležité: brzdové kotouče pro výměnu u jedné nápravy musí pocházet ze stejné krabice. Při každé výměně kotoučů vyměňte i příslušné destičky.
Zabraňte kontaktu tuků a jiných maziv s brzdnými plochami brzdového kotouče a destiček, protože by to mohlo ovlivnit účinnost brzdového systému.
 
Společnost Brembo neodpovídá za škody nebo úrazy způsobené osobě nebo osobou provozující vozidlo, do něhož byl náhradní díl zamontovaný.
 
UPOZORNĚNÍ!
S náhradními díly je nutné zacházet v souladu se zákony a předpisy.
Je nezbytné zamezit prudkým nárazům a/nebo poškození výrobku, jeho částí a součástí, protože to může snížit jejich účinnost a způsobit nesprávné fungování. Vyměňte případný poškozený díl nebo součást. Předcházení úrazům:
  • Při demontáži a zpětné montáži dílů s ostrými hranami používejte pracovní rukavice.
  • Vyvarujte se přímého kontaktu pokožky s třecím materiálem na destičkách a brzdových čelistech: riziko odřenin.
Garancia
Garantáljuk, hogy ez a termék megfelel a gyártó specifikációinak, valamint hogy mentes az anyag- és gyártási hibáktól. A jótállás korlátozott időtartama a vásárlás napjától számított két év, vagy a törvényben meghatározott hosszabb időtartam. A jótállás korlátozott időtartama a vásárlás napjától számított két év, vagy a törvényben meghatározott hosszabb időtartam. Ha felfedez egy hibát, azt a felfedezéstől számított 60 napon belül és a vásárlástól számított két éven belül jelenteni kell. Abban az esetben, ha a hiba megerősítést nyer, és a garancia hatálya alá tartozik, a terméket megjavítjuk, vagy kicseréljük egy új, vagy alaposan feljavított termékre. A garancia nem terjed ki a részben vagy egészben helytelen használatból, tűzből, vegyi korrózióból, illegális használatból vagy a rendeltetéstől eltérő célra, a rendeltetéstől eltérő modellen történő használat, hibás beszerelés miatt, vagy a gyártó által jelzettel ellentétesen okozott károkra, vagy a terméknek a gyártó által a mellékelt útmutatóban előírt karbantartásának elmulasztása miatt.

Is there anything else you want to ask?

Contact the Brembo technical support team. Our technicians will get back to you as soon as possible!
Return to the index
Gépkocsi felszerelés
Read the next article
Pokyny pro výměnu hlavních brzdových válců
Adatvédelem">